Általános szerződési feltételek

A monobit nyomda Kft. adatai:

székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
cégjegyzékszám: 01-09-966631;
adószáma: 23461190-2-41;
Tel: +36 1 439 04 85
e-mail: info@monobit.hu, továbbiakban: monobit nyomda Kft.

monobit nyomda Kft elérhetőségei:

monobit nyomda Kft. központi telefonszáma: (06-01439 04 85
monobit nyomda Kft. központi telefaxszáma: (06-1) 439 04 86

A monobit nyomda Kft az Egyedi vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával az Egyedi vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. Az Egyedi vállalkozói keretszerződés megkötése a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a monobit nyomda Kft között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő -egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek az Egyedi vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban ( levélben, faxon, elektronikus levélben( továbbiakban: e-mail) ) adott külön Megrendelő útján adja meg az Egyedi vállalkozói keretszerződés keretei között.

 

1. AZ ÁSZF. HATÁLYA

1.1.Személyi hatály

Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

 • jogi személy;
 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
 • magánszemély

akinek a monobit nyomda Kft. szerződés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

1.2.Tárgyi hatály

A monobit nyomda Kft. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:

 • nyomdai előkészítés, levilágítás
 • nyomdai kivitelezés.

1.3.Időbeli hatály

A Megrendelő és a monobit nyomda Kft. közötti konkrét megrendelés a felek között

 • Egyedi vállalkozói keretszerződés aláírása alapján, vagy
 • amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi árajánlat  visszaigazolásával jön létre és az Egyedi vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.

Az ÁSZF nyilvános és a monobit nyomda Kft. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:

 • web-lapján (www.monobit.hu) közzéteszi,
 • nyomtatott formában a monobit nyomda Kft székhelyén megtekinthető,
 • kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján,
 • minden Vállalkozási keretszerződéshez csatolásra kerül.

1.4. ÁSZF módosítása

A monobit nyomda Kft. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, de a módosítás tényéről a Megrendelőt legalább a változás hatályba lépése előtt 8 nappal e-mailban értesíti. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani az Egyedi vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.

Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a monobit nyomda Kft és a Megrendelő által megkötött Egyedi vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.

2. A szerződő felek közötti kapcsolat

2.1.

Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a monobit nyomda Kft. Egyedi vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

 • az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,
 • az ügyfél nevében a megrendeléseknél eljáró személy (a továbbiakban: kapcsolattartó) adatait.
 • A felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseit

Az Egyedi vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre. Az Egyedi vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 7. pontjában meghatározott esetekben.

A Megrendelő köteles fenti adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, fax, e-mail)  bejelenteni a monobit nyomda Kft.-nek. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a monobit nyomda Kft. felelősségét kizárja.

2.2.

A Megrendelő által az Egyedi vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli az Egyedi vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás monobit nyomda Kft. részére történő közléséig minden, a felek közötti jogviszony alapján a kapcsolattartó által megtett jognyilatkozat érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő.

2.3.

A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a monobit nyomda Kft. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek.

Amennyiben nem egyértelmű a megrendelés, a monobit nyomda Kft. addig nem köteles elkészíteni a megrendelt terméket, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet. Ha erre nincs lehetőség, a megrendelt terméket a saját beállításaival („ahogy jött”) készíti el a monobit nyomda Kft., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.

2.4.

A Megrendelő által a monobit nyomda Kft. részére küldött ajánlatkérés, a monobit nyomda Kft. erre adott árajánlata valamint a Megrendelő árajánlat visszaigazolása az Egyedi vállalkozási keretszerződéshez kerülnek csatolásra.

A monobit nyomda Kft. egyedi szolgáltatási díjainak és árajánlatának alapját az aktuális árlistán szereplő szolgáltatási díjak képezik. Az árlistától való eltérés csak külön írásos megegyezés alapján – különösen a megrendelt munka terjedelmére való tekintettel – lehetséges. A monobit nyomda Kft. a listaárain az árváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy árváltoztatást web-lapján annak hatályba lépése előtt legalább 14 nappal közzéteszi és a Megrendelőt e-mailben is tájékoztatja. Amennyiben az adott termék előállítására az árlista szolgáltatási díjat nem tartalmaz, a Megrendelő által elküldött ajánlatkérésben adott megrendelés tartalma alapján kalkulált egyedi szolgáltatási díjat közöl a monobit nyomda Kft.

2.5.

 A monobit nyomda Kft. árajánlataiban feltüntetett árak – ellenkező megjelölés hiányában – nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák

2.6.

Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a felek az ajánlott levél, telefax vagy e-mail útján történő közlést. Az email és fax útján történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7.

A monobit nyomda Kft. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az ajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a monobit nyomda Kft.-t nem kötelezik.

2.8.

Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Egyedi vállalkozási szerződést, hanem a megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Egyedi vállalkozói keretszerződés részévé.

2.9.

A teljesítési határidő:

 • film- és lemez levilágítás esetén 24 óra,
 • egyéb jellegű megrendelés kivitelezése esetén a monobit nyomda Kft. által megjelölt kapcsolattartóval egyeztetett határidő.

A film-és lemez levilágításra megadott teljesítési határidőtől való eltérés csak előzetes bejelentés és a monobit nyomda Kft. kapcsolattartójával való egyeztetés alapján lehetséges. A 24 órán belülre vállalt teljesítés késedelme miatti kártérítési felelősségét a monobit nyomda Kft. kizárja.

2.10.

Amennyiben a megrendelés leadás és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő részéről nem a megállapodott határidőben történik, a Megrendelő késedelme a monobit nyomda Kft késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a monobit nyomda Kft.-t felelősség nem terheli, a monobit nyomda Kft teljesítési határideje a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.

2.11.

A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, monobit nyomda Kft-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A monobit nyomda Kft. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:

 • ellenőrzés elmulasztása,
 • próbanyomat meg nem tekintése,
 • különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
 • a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,
 • Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak,
 • tartalmi hibák.

Az egyedi megrendelés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a monobit nyomda Kft. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a monobit nyomda Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

A monobit nyomda Kft. felelőssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a monobit nyomda Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Nem minősül a monobit nyomda Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

3. Kész termék átadása, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS

3.1.

A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában a monobit nyomda Kft. stúdiójában (székhelyén) történik. A stúdió az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a monobit nyomda Kft. felszólítására sem működik közre a termék átvételében,  a megrendelt, de át nem vett terméket a stúdió,– ellenkező írásos megállapodás hiányában – 30 nap eltelte után jogosult megsemmisíteni. A megrendelt és át nem vett termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a monobit nyomda Kft. által kibocsátott számla alapján.

3.2.

Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket a monobit nyomda Kft. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. Amennyiben a monobit nyomda Kft. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a monobit nyomda Kft.-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a monobit nyomda Kft.-ről a Megrendelőre.

3.3.

A kiszállítási költségeket az aktuális árlista tartalmazza. Ezek a díjak nem alkalmazandóak külső futárszolgálat igénybevételekor, ebben az esetben az igénybevett futárszolgálat díjszabása az irányadó. Amennyiben a Megrendelő a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni.

3.4.

Az átadás-átvételekor a monobit nyomda Kft. a Megrendelőnek (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. Mennyiségi kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték.

3.5.

Megrendelő vállalja, hogy az átvett terméket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb 5 munkanapon belül minőségi szempontból megvizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a stúdiónak felróható, a monobit nyomda Kft. vállalja a hibák soron kívüli kijavítását és a termék ismételt elkészítését. A monobit nyomda Kft hibás teljesítésre alapított helytállási kötelezettsége megszűnik, ha a Megrendelő 5 munkanapon belül nem érvényesítette minőségi kifogását.

4. Fizetési feltételek ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1.

A Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Monobit Kft.-nek:

 • készpénzben a termék átvételekor,
 • bankkártyával a termék átvételekor,
 • az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a monobit nyomda Kft. által adott számlaszámra.

Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a kézhezvételtől számított 8 naptári nap. A Monobit Kft jogosult úgy dönteni, hogy a termék átadását csak a számla készpénzben történő teljesítésével teljesíti.

4.2.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a monobit nyomda Kft. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4.3.

Megrendelő külön írásos megállapodás alapján havonként, gyűjtő elszámolás keretében, átutalásos számlával is rendezheti számlatartozását. Ilyen esetben azonban valamely számlának esedékességkor történő meg nem fizetése automatikusan lejárttá és esedékessé teszi a Megrendelő által még ki nem egyenlített számlatartozásokat, és korábban adott fizetési haladékot. A monobit nyomda Kft.-nek ebben az esetben jogában áll, hogy a Megrendelő minden, még be nem fejezett, illetve szállításra váró megrendelése teljesítését felfüggessze, leállítsa, visszatartsa, vagy törölje. Erről a monobit nyomda Kft. írásban értesíti a Megrendelőt. A monobit nyomda Kft-t fenti okokra alapított teljesítés megtagadása esetén kártérítési kötelezettség nem terheli.

4.4.

A Megrendelő és a monobit nyomda Kft. ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban  (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő  fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás az Egyedi vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.5.

A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a monobit nyomda Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

5. Alvállalkozó

5.1.

A monobit nyomda Kft. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.

6. Titoktartás

6.1.

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

 • a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
 • más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

 • kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
 • harmadik személy részére nem adják tovább,
 • harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,
 • minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3.

Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

 • már köztudomású információk;
 • arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
 • olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
 • olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI

7.1. Az Egyedi vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

7.1.1.Az Egyedi vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről

Az Egyedi vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a monobit nyomda Kft-vel. A monobit nyomda Kft a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A monobit nyomda Kft. a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a monobit nyomda Kft-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, vagyis a már gyártás alá került termékek ellenértékét, a megrendelés előkészítése költségeit meg kell fizetnie. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

7.1.2. Az Egyedi vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Monobit Kft részéről

Az Egyedi vállalkozási keretszerződést a monobit nyomda Kft. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja. A monobit nyomda Kft. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A monobit nyomda Kft. általi felmondás esetén a monobit nyomda Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.

7.2. Az Egyedi vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai

Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal megszüntetheti az Egyedi vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.

A monobit nyomda Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő

 • fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette,
 • magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a monobit nyomda Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

Az Egyedi vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

7.3. Az Egyedi vállalkozási keretszerződés megszűnése

Megszűnik az Egyedi vállalkozási keretszerződés:

 • közös megegyezéssel,
 • felmondást követően a felek elszámolásával,
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • a természetes személy Megrendelő halálával.

8. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK

8.1.

A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.

8.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek az ÁSZF-ben vagy az Egyedi vállalkozási keretszerződésben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére– a perértéktől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9. Hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2013. november 25-től hatályosak.

 

 

Budapest, 2013. november 25.

Kalmár Roland
ügyvezető
monobit nyomda Kft.